Děkan

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., v roce 1989 zakončil studia všeobecného lékařství na Vojenské lékařské akademii Jana Evangelisty Purkyně a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V rámci své odborné dráhy a působení v Armádě ČR se profiloval v oboru všeobecné lékařství, později preventivní medicíny, epidemiologie a vakcinologie. V roce 2012 byl jmenován profesorem v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Svoji profesionální vojenskou kariéru ukončil v roce 2020 v hodnosti plukovníka generálního štábu.

V akademickém prostředí na Vojenské lékařské akademii a později na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se sídlem v Hradci Králové postupně prošel pozicí odborného asistenta, vedoucího skupiny, vedoucího katedry, předsedy akademického senátu fakulty, proděkana pro vnější vztahy a rozvoj. V letech 2009 až 2013 zastával pozici děkana fakulty. V současné době zastává funkci vedoucího katedry epidemiologie. Je členem řady tuzemských i zahraničních odborných společností a autorem řady odborných publikací. Je předsedou České vakcinologické společnosti a také vedoucím epidemiologické skupiny při ministerstvu zdravotnictví.

24. listopadu 2020 byl Akademickým senátem Fakulty vojenského zdravotnictví zvolen kandidátem na děkana a k 1. únoru 2021 jmenován rektorkou Univerzity obrany v Brně děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví na čtyřleté funkční období.

Kontakt
  • Adresa:Třebešská 1575, Hradec Králové
  • Telefon973 253 001
  • Fax:973 253 100