Vědecká rada fakulty

Předseda:
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. FVZ UO, děkan
Místopředseda:
plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D. ​FVZ UO, proděkanka pro vědeckou činnost
Interní členové:
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. FVZ UO, Katedra epidemiologie
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. FVZ UO, Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu
plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. FVZ UO, Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, vedoucí katedry
prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. FVZ UO, Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. FVZ UO, Katedra toxikologie a vojenské farmacie, vedoucí katedry
pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. FVZ UO, Katedra toxikologie a vojenské farmacie, zástupce vedoucího katedry
prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. FVZ UO, Katedra toxikologie a vojenské farmacie
pplk. gšt. doc. MUDr. Petr Lochman, Ph.D. FVZ UO, Katedra vojenské chirurgie, vedoucí katedry
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA FVZ UO, Katedra vojenské chirurgie
pplk. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc. FVZ UO, Katedra molekulární patologie a biologie, zástupce vedoucího katedry
plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D. FVZ UO, proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
pplk. gšt. prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. FVZ UO, proděkan pro doktorské studijní programy a specializační vzdělávání
doc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D. FVZ UO, Katedra toxikologie a vojenské farmacie
plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D. FVZ UO, proděkanka pro vědeckou činnost
pplk. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D. FVZ UO, Katedra radiobiologie, zástupce vedoucího katedry
Externí členové:
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. LF UP Olomouc, projektový manažer Ústavu farmakologie
brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník Sekce vojenského zdravotnictví MO, ředitel
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, děkanka
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Plicní klinika, přednosta kliniky
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. LF UP Olomouc, proděkan pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy a statutární zástupce děkana
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, rektor
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. Lékařská fakulta v Hradci Králové, děkan
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika infekčních nemocí, přednosta kliniky
doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, děkan