Knihovna FVZ

Výpůjční doba

PO, ST10–12, 13–15 hod.
ÚT, ČT10–12, 13–17 hod.
10–12 hod.

Základní oborové vymezení fondů Vědecké knihovny je dáno strukturou oborů pregraduálního a postgraduálního studia na FVZ, (tzn. všeobecné lékařství, stomatologie, farmacie, zdravotnický záchranář) a zaměřením vědecko-výzkumné práce. Specifikem knihovních fondů jsou informační prameny z oblasti vojenské medicíny, urgentní medicíny a medicíny katastrof. Knihovní fond vědecké knihovny se dělí na vědecký fond, studijní fond a fond beletrie. Velikost knihovního fondu přesahuje 80 000 knihovních jednotek. Jejich využití se řídí Knihovním řádem.

 Vědecký fond  

 • knihy – odborné a vědecké monografie, seriálové publikace, encyklopedie, slovníky jazykové i odborné apod.
 • vědeckovýzkumné a vědeckokvalifikační práce (diplomové, disertační, habilitační)
 • periodika, vědecké a odborné časopisy
 • audiovizuální dokumenty

Studijní fond

 • skripta a učebnice  

Ka​talogy

Od roku 1990 je veškerý knižní fond včetně skript , učebnic a audiovizuálních médií zpracováván do elektronického katalogu, který je součástí komplexního knihovnického systému. Vyhledávání dokumentů je možné podle mnoha hledisek formálních /autor, název, rok vydání, nakladatelství atd./ nebo věcných na základě klíčových slov. Katalog obsahuje úplný fond studijní literatury, vědecký fond do roku 1990 je postupně zpětně doplňován.

Přehled katalogů budovaných před rokem 1990

(uvedeny jsou pouze katalogy vědeckého fondu, neboť studijní fond je kompletně zpracován v elektronickém katalogu) 

 • jmenný katalog obsahuje knižní fond od založení knihovny do r. 1992
 • věcné zpracování fondu nalezneme v KWIC (permutovaný rejstřík klíčových slov v kontextu názvu) – obsahuje knižní fond do r. 1990.
 • katalog časopisů – obsahuje všechny časopisy odebírané knihovnou od jejího vzniku do současnosti, je uspořádán abecedně podle názvů časopisů.
 • kartotéka „Učební texty“ obsahuje záznamy všech svazků ediční řady – Učební texty VLVDÚ JEP (1959-1988), Učební texty VLA JEP (1988-2004), Učební texty FVZ UO (od roku 2004) – a je uspořádána vzestupně chronologicky podle čísel svazků.

Služby

 • Registrace uživatelů     
 • Výpůjční: absenční, prezenční, meziknihovní výpůjční služby (MVS), mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)
 • Bibliografické a informační služby         
 • Rešeršní služby  
 • Konzultace a metodická pomoc při využívání elektronických informačních zdrojů
Vedení knihovny
Zprostředkování MVS

Knihovní řád​

Katalog knihovny – OPAC

Elektronické informační zdroje:​