Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu

Kurz vyšších důstojníků

Otázky ke zkoušce KVD

1. Charakterizujte determinanty zdraví se zaměřením na zdravotnické služby.
2. Definujte ekonomický rozměr zdraví a veřejné zdravotnictví (poptávka a nabídka zdravotní péče, vnímání ekonomie zdraví, společnost a její zájem na poskytování zdravotní péče).
3. Charakterizujte zdravotnický systém, specifika jednotlivých typů a příklady systémů ve světě.
4. Vysvětlete ústavní systém ČR (zákonodárné sbory).
5. Vyjmenujte základní právní normy ve zdravotnictví s platností od 1. 4. 2012 a popište, co upravují, uveďte základní legislativní normy pro vojenské zdravotnictví.
6. Vyjmenujte orgány činné v trestním řízení a vysvětlete jejich hlavní úkoly.
7. Specifikujte základní přístupy v managementu (manažerské školy, jejich výhody a nevýhody).
8. Definujte základní manažerské funkce a role, charakterizujte jejich význam pro manažerskou praxi v Armádě ČR.
9. Definujte pojem management kvality a rizik ve zdravotnictví, rozveďte základní pojmy, principy a přístupy.
10. Specifikujte manažerské rozhodování (funkce, principy, kritéria a cíle).
11. Pohovořte o psychologických aspektech řízení organizace (zásady řízení, styly řízení, typy vedoucích pracovníků, požadavky, chyby a slabiny v řízení).
12. Vysvětlete způsoby vzniku interpersonálních konfliktů a možnosti jejich řešení.
13. Pojednejte o bojovém stresu a bojové únavě s důrazem na chování pod vlivem BS.
14. Charakterizujte manažerskou komunikaci (prvky, styly, bariéry, vyjednávání).
15. Pohovořte o krizové legislativě ČR, havarijních a traumatologických plánech.