Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu

Výuka

Katedra předává studentům znalosti, rozvíjí návyky a dovednosti v rozsahu potřebném pro zvládnutí základních úkolů a povinností v jejich plánovaných velitelsko odborných funkcích.  Studentům FVZ předává poznatky z vojenské historie, managementu, krizového řízení, psychologie, z taktické, logistické, spojovací, ženijní, topografické přípravy a z OPZHN, které patří k všeobecnému vzdělání vojenského profesionála AČR a které vytváří podmínky k zvládnutí vojensko odborné zdravotnické problematiky. V předmětu Organizace a taktika zdravotnické služby seznamuje studenty a posluchače s podmínkami činnosti zdravotnické služby za války a v zahraničních operacích, s úkoly a zásadami zdravotnického zabezpečení vojsk a otázkami řízení zdravotnické služby, které jsou základem pro pochopení a správnou aplikaci poznatků ostatních vojenských lékařských oborů. Seznamuje studenty s principy a zásadami, vyplývajícími z dokumentů a standardizačních dohod NATO. V předmětu Medicína katastrof předává poznatky ze zásad a organizace činnosti jednotlivých záchranných složek v podmínkách velkých havárií, živelních pohrom a katastrof.

Podílí se na přípravě zdravotnického personálu před odchodem do zahraničních misí. Katedra poskytuje poznatky a zkušenosti pro činnost řídících orgánů a výkonných zařízení zdravotnické služby v krizových, válečných nebo jiných mimořádných situacích i v rámci humanitárních misí. Aplikuje poznatky vojenských a vojensko odborných předmětů do specifických podmínek činnosti zdravotnické služby, respektujících jak vojenské zásady a požadavky tak i zásady humanity, práva a zvláště Ženevských úmluv.

K provádění praktických zaměstnání a cvičení disponuje katedra specializovanou učebnou „ výukové stanoviště“ a učebnou s interaktivní tabulí „ smart board“, které za využití počítačové techniky věrohodně simulují podmínky práce a rozhodovací procesy vojenských zdravotnických pracovníků v poli. Katedra je odborným garantem vzdělávání v oboru organizace a řízení vojenského zdravotnictví.