Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství

Výuka

Hlavní náplní katedry je výuková činnost, a to v akreditované výuce pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, dále v odborných kurzech pro lékařský i nelékařský zdravotnický personál na základě aktuálních požadavků Armády České republiky. Výuka v odborných a specializovaných kurzech je zaměřena především na principy ošetřování traumatizovaných pacientů v polních podmínkách s použitím limitovaného zdravotnického vybavení, provádění život zachraňujících výkonů a postupy prováděné při resuscitaci dle aktualizovaných doporučených postupů. Katedra je certifikovaným výukovým centrem pro výuku zdokonalovacích kurzů pro příslušníky AČR před výjezdy do zahraničních misí. Kromě aktivit pro resort MO je zajišťována výuka na základě meziresortních dohod pro příslušníky Ministerstva vnitra a civilní sektor.

Katedra se ve své vědecko-výzkumné a expertní činnosti zaměřuje na problematiku urgentní medicíny, medicíny katastrof a na organizaci vojenského zdravotnictví v míru. Podílí se na zkvalitňování organizační struktury zdravotnických jednotek, útvarů a zařízení, propracování zásad jejich činnosti a způsobů jejich řízení v době míru a v krizových situacích. Katedra vykonává expertizní činnost a rozpracovává podklady a návrhy z těchto oblastí pro koncepční orgány zdravotnické služby AČR. Zpracovává poznatky z předpisů a směrnic NATO a doporučuje jejich využívání v praxi a při zavádění do výuky, poskytuje konzultace pro terénní řídící pracovníky vojenské zdravotnické služby. Spolupracuje s civilními orgány, zejména s orgány Ministerstva zdravotnictví ČR v otázkách součinnosti civilního a vojenského zdravotnictví za mimořádných situací. Členové katedry se podílejí na výzkumných záměrech klinických oborů a jsou členy oponentního řízení výzkumných úkolů.

Katedra se podílí na řešení zadavatelských úkolů v rámci organizační struktury vojenského mírového zdravotnictví, je konzultačním a expertním pracovištěm v oboru urgentní medicína a všeobecné praktické lékařství pro Armádu České republiky, podílí se na zavádění a využívání výpočetní techniky ve vojenském zdravotnictví v oblasti léčebně-preventivní péče a ve výuce.