Katedra vojenské chirurgie

Výuka

Zabezpečuje a provádí výuku válečné chirurgie magisterského studijního programu studentů FVZ, v doškolovacích kurzech, při výcviku záloh v kurzech lékařů a farmaceutů připravovaných pro válečné funkce. V rozsahu dohodnutém s vedením Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a velením FVZ zabezpečuje teoretickou i praktickou výuku studentů LF UK v Hradci Králové.

Je vedoucím pracovištěm v AČR ve specializační průpravě v oboru chirurgie. Při realizaci specializační průpravy spolupracuje s IPVZ v Praze, Českou lékařskou komorou a odbornými společnostmi.

Podílí se na výuce svého předmětu i v IPVZ v Praze.

Plní léčebně-preventivní povinnosti v rámci Chirurgické kliniky FN v Hradci Králové.

Zabezpečuje výuku na LF UK a FaF UK v Hradci Králové v určených studijních předmětech, v rozsahu stanoveném písemnou smlouvou mezi UK Praha a FVZ.

V posledních letech zaujímá katedra také významné místo v přípravě personálu polních nemocnic působících v zahraničních misích (např. země bývalé Jugoslávie, Albánie, Irák, Afghánistán), jichž se příslušníci katedry sami účastní.