Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny

Historie katedry

Vojenské vnitřní lékařství 

Nynějšímu zaměření práce a nynější struktuře katedry předcházel složitý a mnohotvárný vývoj, který byl spjat s vývojem společnosti, armády i obou vysokých škol v Hradci Králové: Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ, dříve Vojenské lékařské akademie) a Lékařské fakulty (LF). Z historického pohledu lze v rozvoji KVVL rozeznat 3 stěžejní období.

Prvnímu období existence KVVL – od založení do roku 1968 – vtiskl charakteristickou pečeť její první vedoucí (který byl současně též prvním přednostou II. interní kliniky FN v Hradci Králové), vynikající internista a přední kardiolog své doby plk. prof. MUDr. Vilo Jurkovič, DrSc. Výzkum a podobně i výuka byly orientovány především na vyhodnocování zkušeností zdravotnických služeb z 2. světové války a na nemoc z ozáření.

Po nucené emigraci prof. Jurkoviče v roce 1969 přebírá vedení KVVL a II. interní kliniky plk. prof. MUDr. Jaroslav Mazák, CSc. Ten v roce 1978 odchází mimo aktivní vojenskou službu. Funkci vedoucího obou pracovišť přebírá plk. prof. MUDr. Vladimír Pidrman, DrSc.

S příchodem prof. Pidrmana v roce 1979 (v čele katedry působil do roku 1991) začíná druhá nejproduktivnější a nejintenzivnější etapa rozvoje KVVL. Personální složení a materiální vybavení společného pracoviště (tj. KVVL a lékařů civilní kliniky) umožňovaly včas zachytit a plně rozvíjet moderní trendy vnitřního lékařství v 70tých a 80tých letech. Již v roce 1968 byla vybudována (z iniciativy KVVL) jednotka intenzivní péče, jedna z prvních v tehdejším Československu.

V roce 1974 vzniká další unikátní speciální pracoviště, opět zásluhou především KVVL. Na klinice je instalován “Life-island”. Z vojenských internistů iniciovali jeho vznik prof. Vaňásek a prof. Bláha. Jejich spolupracovníkem byl v dalších letech prof. Jebavý.

Koncem 70tých let rozvíjí KVVL – po kardiologii a hematologii – třetí moderní směr specializované péče. Je vybudována jedna z prvních metabolických jednotek v republice. U jejího zrodu byl prof. Zadák.

Uznání došly práce hematologické skupiny (prof. Vaňásek, prof. Bláha, prof. Jebavý), zabývající se léčbou dřeňových útlumů, jako modelu dřeňové formy nemoci z ozáření.

Velký ohlas měly práce z oblasti metabolismu a parenterální výživy (prof. Zadák) a práce o peritoneální dialýze (prof. Kačerovský, doc. Chobola). Na KVVL byl vyvinut a do armády zaveden první perorální polyiontový roztok pro polní použití “Elsikol” (prof. Kačerovský, prof. Zadák, doc. Chobola).

Třetí etapa života KVVL, se datuje od počátku 90tých let. Zvláště pak po vzniku České republiky a AČR. V tomto desetiletí dochází k celé řadě zásadních koncepčních a organizačních změn v rámci zdravotnické služby armády, celostátního zdravotnictví a logicky i KVVL.

Výrazně byly reorganizovány a zredukovány struktura i personální složení KVVL. Klinickou bází katedry se stávají I. a II. interní klinika FN v Hradci Králové. V letech 1992 – 1995 byl vedoucím KVVL plk. prof. MUDr. Jaroslav Kačerovský, CSc. V letech 1995 – 2014 stál v čele KVVL prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. Od 1.9.2014 je vedoucím katedry plk. doc. MUDr. Jan Horáček, Ph.D., v rámci reorganizace došlo ke sloučení s katedrou vojenské hygieny.

Léčebně-preventivní  činnost je orientována dominantně na problematiku hematologickou. Významným konkrétním výsledkem v oblasti léčebně preventivních aktivit je spolupráce při organizaci středisek specializované zdravotní péče pro ozářené osoby v České republice.

Těžištěm výzkumné práce se stává problematika transplantace kostní dřeně. Tato aktivita probíhá v těsné součinnosti a v těsné spolupráci s civilními lékaři LF UK v Hradci Králové, zvláště pak ve spolupráci s lékaři 4. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové. Významná pozornost byla a je také věnována problematice kardiologické. Z výzkumných aktivit KVVL bylo publikována řada prací v domácím i zahraničním písemnictví.

Vojenská hygiena

Vybudování katedry vojenské hygieny je pevně spjato se jménem genmjr. prof. MUDr. A. Liškutína, který ji začal budovat v roce 1951. Po jeho úmrtí v roce 1957 vedl katedru téměř 30 let plk. prof. MUDr. O. Vincent, CSc. Po generační výměně v druhé polovině osmdesátých let pokračovala katedra pod vedením plk. prof. MUDr. K. Martiníka, DrSc. V letech 1996 až 2006 vykonával funkci vedoucího pracoviště plk. doc. MUDr. P. Hlúbik, CSc. V průběhu roku 2006 byl v čele katedry plk. doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc. V roce 2007 nastupuje opět do vedení katedry doc. MUDr. P. Hlúbik, CSc., který ji vede až do roku 2014. V roce 2014 byl vedením katedry pověřen pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D., který tuto pozici zastával do reorganizace, kdy došlo ke sloučení s katedrou vojenského vnitřního lékařství.