Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny

Věda

Vojenské vnitřní lékařství

Vědecko-výzkumná činnost je třetí základní aktivitou skupiny vojenského vnitřního lékařství. Dnes jde v zásadě o klinický výzkum ve vnitřním lékařství s jeho následnou aplikací do specifických podmínek armády a do specifických potřeb polní zdravotnické služby s akcentací na práci internistů v misích AČR.

Nynějšímu zaměření práce a nynější struktuře katedry předcházel složitý a mnohotvárný vývoj, který byl spjat s vývojem společnosti, armády i obou vysokých škol v Hradci Králové: FVZ a LF UK.

Hlavní směry jsou:

 • nové trendy při transplantaci hematopoetických kmenových buněk a podpůrná péče,
 • optimalizace a individualizace léčby onemocnění postihujících kostní dřeň a krvetvorbu, zejména akutní leukemie jako „modelové onemocnění“, 
 • sledování nežádoucích účinků při léčbě hematologických onemocnění s využitím biochemických markerů toxického postižení, zejména kardiotoxické postižení,
 • kardiologická problematika se zaměřením na akutní koronární syndromy, srdeční selhání a chlopenní srdeční vady,    
 • význam enterální a parenterální výživy v intenzivní péči,
 • účast na mezinárodních klinických studiích, zejména v oblasti hematologie a kardiologie.

Vojenská hygiena

Vědecko-výzkumná činnost je zaměřená na řešení problematiky primární prevence závažných onemocnění ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí a životnímu stylu a realizování intervenčních studií a projektů podpory zdraví směřující ke zlepšení zdraví vojenských profesionálů.

Hlavní směry jsou:

 • epidemiologické studie neinfekčních nemocí v podmínkách AČR,
 • hodnocení zdravotně nutričního stavu jedince,
 • hodnocení energetických a metabolických potřeb organismu,
 • bojové dávky potravin pro různé klimatické podmínky,
 • hodnocení fyziologických reakcí organismu při práci v potenciálně nepříznivých podmínkách zevního prostředí,
 • hodnocení pracovního energetického výdeje exponovaných skupin osob,
 • sledování tolerance fyzické zátěže v ochranných oděvech,
 • hodnocení režimu práce a odpočinku a doplňování energie, tekutin a minerálů jako prevence poškození zdraví pracujících,
 • naplňování cílů Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 21 a Zdraví 2020.