Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny

Výuka

Vojenské vnitřní lékařství

Pedagogicko-výchovná činnost skupiny vojenského vnitřního lékařství navazuje na práci léčebně preventivní. Představuje rozsáhlou oblast aktivit v pregraduální i postgraduální výuce a výchově v oborech vnitřní lékařství a vojenské vnitřní lékařství. Prakticky všichni erudovaní vojenští internisté, jak Československé, tak později České armády absolvovali předepsané postgraduální studium z vnitřního lékařství, ukončené atestacemi dle funkce předepsaných stupňů, na Katedře válečného vnitřního lékařství (KVVL). Ač se to zdá neuvěřitelné, různými formami doškolování prošlo za dobu existence KVVL více jak 1500 vojenských lékařů.

V současné době pedagogicko-výchovná činnost zahrnuje pregraduální výuku v magisterských studijních programech Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství a Vojenská farmacie, a v bakalářském studijním programu Zdravotnický záchranář. Skupina vojenského vnitřního lékařství se také podílí se na výcviku příslušníků AČR prostřednictvím kurzů (například BATLS – Battlefield Advanced Trauma Life Support) a vyžádaných výcviků u útvarů AČR. Katedra ve spolupráci s interní klinikou v ÚVN a interním oddělením ve vojenských nemocnicích zajišťuje předatestační přípavu vojenských lékařů.

Samostatnou a vysoce náročnou činností katedry v postgraduální výchově lékařů pro potřeby AČR představuje zabezpečení a organizace doktorského studijního programu Vojenské vnitřní lékařství, jehož akreditaci má katedra od roku 1993. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a jmenovací řízení v oboru vojenské vnitřní lékařství.

Vojenská hygiena

Skupina vojenské hygieny zabezpečuje a provádí výuku vojenské hygieny a preventivního lékařství v pregraduálním studiu vojenských posluchačů všech oborů FVZ a civilních studentů studijního oboru zdravotnický záchranář FZS UP.

Podílí se na výuce hygieny na LF UK v Hradci Králové a zabezpečuje státní závěrečnou zkoušku v oboru vojenská hygiena a epidemiologie.

V rámci doktorského studijního programu Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví realizuje výuku hygieny a preventivního lékařství.

Zabezpečuje a provádí výuku hygieny a preventivního lékařství v odborných a specializačních kurzech pořádaných FVZ.

Podílí se na výcviku příslušníků AČR před výjezdem do zahraničních misí.

Ve spolupráci s Úřadem státního odborného dozoru Praha a Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Vyškov zabezpečuje školení a odborné stáže pro pracovníky resortu MO v oblasti hygieny práce, pracovního lékařství a prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.