Specifický výzkum

 
 

Příloha č.1 Návrh projektů

Příloha č.2 Návrh výdajů

 

Každoročně je na fakultě vyhlašována studentská grantová soutěž, jejímž cílem je podpořit vědeckovýzkumný potenciál studentů naší fakulty. Při tvorbě návrhu projektu, řešení projektu a obhajobě výstupů projektu získávají cenné zkušenosti pro další uplatnění při podávání návrhů a řešení projektů ve veřejných soutěžích.

V roce 2021 řeší Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany 21 projektů specifického výzkumu. Řešiteli projektů specifického výzkumu jsou studenti DSP kombinované i prezenční formy studia a akademičtí pracovníci. V letošním roce bylo na projekty specifického výzkumu přiděleno celkem 4.034.884 Kč.      


Přehled aktuálně řešených projektů specifického výzkumu uvádí tabulka. 

název projektuřešitelpracovištědoba řešení
Vývoj nových profylaktik proti nervově paralytickým látkám na bázi reverzibilních inhibitorů cholinesterázIng. Barbora SvobodováKTVF2019–2021
Prevence pooperačních srůstů po výkonech v dutině břišní – experimentální studieMUDr. Miroslav Sirový, MBA KVCH2019–2021 
MBEC assay: Modifikace metodiky pro vybrané bakteriální kmeny a jejich případnou kombinaciMgr. Michaela HympánováKE2019–2021
Faktory podmiňující výskyt nozokomiálních nákaz v intenzivní péčikpt. MUDr. Jan Brixi KE2020–2022
Stanovení yperitů a jejich biomarkerů
v biologických materiálech s využitím chromatografických metod
Mgr. Petr BzonekKTVF2020–2022
Biologicky aktivní látky a jejich vliv na snížení míry stresové a radiační zátěže organismukpt. Ing. Jana ČížkováKRAD2020–2022
Význam hypertermické intrapleurální chemoterapie u pleurálních malignit v kombinaci s chirurgickou cytoredukcí​MUDr. Jaroslav Herzinger​KVCH​2020–2022
Testování účinnosti dekontaminačních směsí vůči bojovým chemickým látkámkpt. Mgr. et. Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.KTVF2020–2022
Incidence a prevalence sexuálně přenosných onemocnění u žen – vojákyň AČRkpt. MUDr. Luboš KarásekKE2020–2022
Význam volumometrie trupového svalstva v predikci pooperačních komplikací v kolorektální chirurgiinpor. MUDr. Bc. Jiří KotekKVCH2020–2022
Th17 buněčná odpověď a dynamika kyseliny myristové a mid-regionalního pro-adrenomedulinu (MR-pro ADM) u pacientů s těžkou komunitní pneumonií (sCAP) ve vztahu ke specifickým patogenům CAP a možnostem predikce tíže klinického průběhu onemocněníMUDr. Michal MoravecKE2020–2022
Potenciál přírodních látek v léčbě nehojících se ranmjr. MUDr. Ľudovít PúdelkaKE2020–2022
Hodnocení neurotoxicity a neuroprotektivního účinku léčiv pomocí neuronálních in vitro modelůRNDr. Lenka PulkrábkováKTVF2020–2022
Rizikové chování u studentů vysokých školMgr. Barbora SpěvákováKTVF2020–2022
Echokardiografie v rukou nekardiologa
v rámci medicíny prvního kontaktu u pacientů s bolestí na hrudi
MUDr. Petr GrenarKVVLVH2021–2023
Hodnocení radiprotektivního účinku nových nízkomolekulárních láteknpor. Ing. Vojtěch ChmilKRAD2021–2023
Biosenzory založené na enzymové katalýze pro ​screening toxikologicky významných pesticidůMgr. Ondřej KerestešKMPB​2021–2023​
Nemoci z povolání a kategorizace prací v Armádě České republiky​kpt. MUDr. Blanka Kupsová​KVVLVH2021–2023​
Využití autologní plazmy bohaté na trombocyty ke konzervaci kožních štěpů​npor. MUDr. Šárka Odložilová​KVCH2021–2023​
Prevalence nosičství Neisseria meningitids u mladých vojenských profesionálů​kpt. MUDr. Lucie Siráková​KE2021–2023​
Krevní ztráty u velkých operačních výkonů MUDr. Ján Zajak KVCH2021–2023